Circolare 517

Campionati Internazionali di Giochi Matematici – Partecipanti, preparazione e iscrizione alla prima gara

Studenti, famiglie, docenti - classi 2BIF, 2EMC, 3ASP, 3ATU, 3CIF, 4AET, 4ASP, 4ATU, 5AET, 5ASP, 5ATU